Home सेवाहरु ऋणको वर्गिकरण र सीमाहरु

ऋणको वर्गिकरण र सीमाहरु

प्रयोगको आधारमा ऋण

क) आयमूलक ऋण ख) सामाजिक ऋण ग) आकस्मिक ऋण

विषयका आधारमा ऋण

क) आयमूलक ऋण ख) सामाजिक ऋण ग) आकस्मिक ऋण

सुरक्षणको आधारमा ऋण

क) धितो ऋण ख) जमानी ऋण ग) बिनाधितो वा समुह जमानीमा ऋण