Home सेवाहरु

सेवाहरु

प्रयोगको आधारमा ऋण

क) आयमूलक ऋण ख) सामाजिक ऋण ग) आकस्मिक ऋण

विषयका आधारमा ऋण

क) आयमूलक ऋण ख) सामाजिक ऋण ग) आकस्मिक ऋण

सुरक्षणको आधारमा ऋण

क) धितो ऋण ख) जमानी ऋण ग) बिनाधितो वा समुह जमानीमा...

आवधिक बचत

संस्थाका सदस्यले निश्चित अवधि तथा ब्याजदरमा जम्मा गर्न सक्ने बचतलाई आवधिक बचत भनिनेछ । आवधिक बचतमा सदस्यले...

ऐच्छिक बचत

संस्थाका सदस्य एवं स्थानिय क्लब, समूह, संघ, संस्था, विद्यालयले आफूसंग भएको रकम आफ्नो ईच्छा बमोजिम राख्ने तथा...

धन सिर्जना बचत

सदस्यको ठोस उद्देश्य हासिल गर्नको लागि गरिने बचत धन सिर्जना गर्ने बचत हो । यो बचत जम्मा...

नियमित बचत

संस्थमा नियमित रुपमा जम्मा गर्ने र भविष्यको लागि जम्मा गरिने बचत नियमित बचत हो । यो बचतले...