क) धितो ऋण

ख) जमानी ऋण

ग) बिनाधितो वा समुह जमानीमा ऋण