पारदर्शिता

संस्थाको वित्तिय तथा गैह््रवित्तिय कृयाकलापहरुको आर्थिक तथा प्रशासनिक लेखाजोखा स्पष्ट ढंगले राखिनेछ भने सदस्य वा सरोकारवालाहरुलाई कानुनी व्यवस्थाअनुसार जस्ताको त्यस्तै उपलब्ध गराइनेछ ।