गुणस्तरीय सेवा

सदस्यहरुलाई सन्तुष्ट बनाउने गरी सेवा उपलब्ध गराउन सदैव तत्पर रहिनेछ । समय सापेक्ष परिवर्तन हुनु पर्ने कुराहरुलाई यथासमयमा परिवर्तन गर्दै लगिनेछ । कानुनी व्यवस्थाको पालना तथा वित्तिय बजारको आधारमा संस्थाको सेवाहरुको मूल्य निर्धारण समेत समय सापेक्ष परिवर्तन गर्दै लगिनेछ ।