ऐच्छिक बचत

संस्थाका सदस्य एवं स्थानिय क्लब, समूह, संघ, संस्था, विद्यालयले आफूसंग भएको रकम आफ्नो ईच्छा बमोजिम राख्ने तथा झिक्ने सुविधा भएको बचतलाई ऐच्छिक बचत भनिनेछ । प्राकृतिक व्यक्तिले खाता खोल्दा रु.१००।— बाट खोल्न सकिने छ । कृतिम व्यवक्ति तथा समूहले खाता खोल्दा रु १०००।— बाट खोल्न सकिने छ । खातमा रु. १ हजार राखी बचत फिर्ता गर्न सकिने छ । २ लाख भन्दा बढी रकम एकैपटक निकाल्नु परेमा ७ दिन अगावै सूचना वा निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।