इमानदारीता

संस्थाको कुनै पनि कृयाकलापहरुको भनाइ र गराइमा एकरुपता कायम गरिनेछ । निर्णय लिँदा व्यक्तिगत स्वार्थ तथा मोलाहिजा गरिनेछैन् । सदैव संस्थागत हितलाई ख्याल गरिनेछ ।