आवधिक बचत

संस्थाका सदस्यले निश्चित अवधि तथा ब्याजदरमा जम्मा गर्न सक्ने बचतलाई आवधिक बचत भनिनेछ । आवधिक बचतमा सदस्यले न्यूनतम रु. ५,०००।– देखि अधिकतम जतिसुकै जम्मा गर्न सक्नेछ । अधिकतम ३ वर्षको लागि यो बचत संस्थाले स्वीकार गर्नेछ । यो बचत स्वीकार गर्नु पूर्व अनुसूचि २ कबुलियतनामा गरिनेछ । साथै यो बचत गरेबापत अनुुसूची ३ बमोजिम संस्थाले एक रसिद दिने छ । तर यो बचत खाताको लागि पासबुक उपलब्ध गारईने छैन । तोकिएको अवधि भित्र बचत फिर्ता लिन नआएमा ऐच्छिक खातामा रकम जम्मा भई बस्नेछ ।